SIMULACIÓ ASSEMBLEA

Amb la nostre classe vàrem realitzar una assamblea per debatre uns temes socials importants.

ESTRUCTURA DE L’ACTA DE REUNIÓ

 1. Títol:
  1.1. Nom de l’organisme: 3 ESO A
  1.2. Número de la sessió: 1
  1.3. Data: 04/03/2021
  1.4. Hora: 15.30h – 16.30h
  1.5. Lloc: Escola Joviat
 2. Assistència
  ● Hi assisteixen: (*)
  (moderador)
  (secretaria)
  (observadora externa)
  (secretari de control)
  (delegat)
  <3 ESO A> (participants)
  ● 2.2. S’ha excusat d’assistir-hi:
 1. Desenvolupament de la sessió i resum del torn de paraules:
  4.1. Desenvolupament de la sessió:
  Comença Yassine El Okbani (delegat) dient l’ordre del dia.
  El moderador dona començ al moviment assembleari.
  Helena Muñoz comença parlant sobre els patinets elèctrics.
  Gerard Panosa contraargumenta a Helena Muñoz.
  Adam Sultighov parla sobre els problemes dels discapacitats, centrant-se en els
  cecs.
  Nour Renbouk discuteix a Helena Muñoz la seva idea.
  Quim Sancho expressa la seva opinió sobre els patinets elèctrics i proposa una
  solució.
  Gerard parla sobre la consciència que hem de tenir amb relació als discapacitats.
  També expressa que
  El moderador reubica el tema, proposant la solució d’en Quim Sancho.
  El moderador diu a Fouad Kalouki que no parla del tema del que s’ha de parlar.
  Fàtima parla sobre posar un mínim d’edat.
  Sarsvati Fontanet parla sobre haver-hi un límit de velocitat i crear un carnet de
  conduir amb punts per poder penalitzar.
  Nour Renbouk parla sobre la importància de crear uns carrils on poder anar amb
  patinets elèctrics.

Gerard Panosa expressa la seva opinió sobre el que ha parlat Sarasvati Fontanet i
Nour Renbouk. Afegeix que els usuaris que van amb patinet haurien de portar una
armilla reflectant i casc.
Roger Llorca pensa en crear un xip per poder controlar el límit de velocitat.
Marc Donat pensa que els patinets s’han de matricular per d’aquesta manera
augmentar el control i poder penitenciar.
Helena Muñoz opina. Dona suport la idea de Gerard Panosa.
Àlex Bolancé opina. Dona suport la idea de Sarasvati Fontanet.
Es fa la votació per decidir que es fa amb la mobilitat.
El moderador canvia de tema, iniciant el tema de les barreres arquitectòniques.
Helena Muñoz comença expressant el que pensa.
Roger Llorca dona la seva opinió. Reflexiona sobre que les persones diem molt i fem
poc.
Fouad Kalouki reflexiona que s’ha d’acceptar els discapacitats.
El moderador indica que s’ha fet un canvi de tema i reprèn el tema inicial.
Quim Sancho pensa que les voreres haurien de tenir un disseny rodó per poder
fer-les accessibles a tothom.
Nour Renbouk diu que s’haurien de crear una espècie de màquines per poder
facilitar l’agafar els aliments de les prestatgeries altes.
Gerard Panosa pensa que s’haurien de reduir les voreres. També parla de pujar
escales amb unes màquines.
Sarasvati diu que és preferible fer rampes. Eludeix la Nour dient que no cal fer
màquines per agafar els aliments de les prestatgeries, n’hi ha suficient amb demanar
a algun dels treballadors.
Yassine el Okbani parla sobre en canvi de posar màquines per agafar menjar de les
prestatgeries fer pinces per facilitar-ho.
Martí Coín parla sobre és una gran pèrdua econòmica fer màquines i no és massa
útil.
Nour Renbouk treu el tema dels passos de vianants.
Biel Planas defensa a Sarasvati Fontanet. Diu que la gent aparcaria on no és degut.
Helena Muñoz posar semàfors pels secs.
Es fa una votació per decidir sobre el tema de les barreres arquitectòniques.
El moderador fa un canvi de tema iniciant el tema de l’ocupació.
Gerard Panosa fa una cita d’autoritat i diu que els polítics diuen molt i fan poc.
Josep Costa parla sobre injustícia que hi ha a la llei. Proposa que el govern posi
diners, arreglant les cases abandonades per donar-els-hi una llar. Proposa també
posar un porter
Quim Sancho diu que s’ha de treure la llei de les 48 h. Afegeix que el govern compri
edificis del banc per poder donar lloc on viure.
Paula Martínez parla sobre la injustícia de la llei de les 48h. Dona suport la idea del
Quim Sancho.
Sarasvati Fontanet està a favor de Quim Sancho. Afegeix que és la teva propietat,
que hi interverteixi la policia i que es pugui posar una denúncia als okupes.
Fàtima defensa a Sarasvati Fontaneg i fa una cita d’autoritat.
Nour Renbouk proposa fer un canvi de portes en zones de risc. Defensa Josep
Costa.

Roger Llorca està d’acord amb Quim Sancho i Sarasvati Fontanet. Fa un canvi de
tema, iniciant el sensellarisme.
Paula Tous rebat la idea d’en Quim Sancho. Paula Tous defensa també a Sarsvati
Fontanet.
Josep Costa defensa a Quim Sancho.
Helena Muñoz parla sobre la injustícia.
Gerard Panosa proposa una solució, on hi ha violència.
Paula Tous opina a favor de Gerard Panosa.
Fàtima rebutja la idea de Gerard Panosa.
Ramses Aldana proposa fer un hotel pels okupes.
Josep Costa rebutja la idea de Ramses Aldana.
Berta Montras proposa posar càmeres.
Biel Planas no està d’acord amb Gerard Panosa.
Helena Muñoz diu que no està d’acord en recórrer a agències il·legals.
Adam Sultighov proposa donar un treball als que no tenen habitatge.
Nour Renbouk defensa la indirectament la idea de Gerard Panosa, però només en
casos extrems.
Àlex Bolancé proposa que només s’ocupin els pisos dels bancs.
Nous Renbouk opina sobre el tema que s’està parlant.
Biel Planas contraargumenta el que diu Nour Renbouk.
Paula Tous opina.
Fàtima dona la raó a Paula Tous i Biel Planas. Afegeix que és una bona opció donar
feina.
Martí Coín refusa la idea de Nour Renbouk. Diu que hi ha maneres més viables per
fer fora a la gent, ja sigui treure la llum i l’aigua.
Es fa una votació.
El moderador canvia de tema, iniciant la contaminació de l’aire.
Gerard Panosa inicia, plantejant la idea dels cotxes elèctrics.
Helena Muñoz proposa la solució d’abaixar el preu dels transports elèctrics i
convertir-lo tot en elèctric.
Nour Renbouk defensa la idea. Qüestiona el què passarà amb els motors dels
cotxes no elèctrics.
Biel Planas defensa la idea de Gerard Panosa
4.2. Torn obert de paraules:
Helena Muñoz
Gerard Panosa
Adam Sultigov
Nour Renbouk
Quim Sancho
Gerard Panosa
Fouad Kalouki
Fàtima
Sarasvati Fontanet
Nour Renbouk
Gerard Panosa
Roger Llorca

Marc Donat
Helena Muñoz
Álex Bolancé
Biel Planas
Helena Muñoz
Roger Llorca
Foaud Kalouki
Quim Sancho
Nour Renbouk
Gerard Panosa
Sarsvati Fontanet
Yassine El Okabani
Martí Coín
Nour Renbouk
Biel Planas
Helena Muñoz
Gerard Panosa
Pol Dorado
Josep Costa
Quim Sancho
Paula Martínez
Sarasvati Fontanet
Nour Renbouk
Roger Llorca
Paula Tous
Helena Muñoz
Paula Tous
Fàtima
Ramsés Aldana
Josep Costa
Berta Montras
Biel Planas
Helena Muñoz
Adam Sultighov
Nour Renbouk
Álex Bolancé
Paula Tous
Fàtima
Martí Coín

 1. Acords, desacords i resum de les votacions
  5.1. Acords:
  5.2 Desacords:
  5.3 Votacions:
  Barreres arquitectòniques
  15 vots a favor de punts i carretera – 9 en contra
  11 vots a favor de matricular – 13 en contra
  1 vot a favor de xips – 23 en contra
  Barreres arquitectòniques
  23 a favor de posar rampes – 1 vot en contra
  5 vots a favor de baixar les voreres de Manresa – 18 vots en contra
  11 a favor de posar pinces al supermercat – 13 vots en contra
  15 a favor de dependents del supermercat – 9 vots en contra
  Ocupació
  15 vots a favor de fer fora la gent utilitzant la violència – 8 vots en contra
  23 vots a favor d’anul·lar la llei de les 48 h – 1 vot en contra